Sri Rama Sahasranamavali in Hindi | श्री राम सहस्रनामावली

Sri Rama Sahasranamavali in Hindi

1008 – सहस्रनामSri Rama – श्री राम

Sri Rama Sahasranamavali in Hindi Pdf Lyrics here and chant the 1000 names of Lord रमा | श्री राम सहस्रनामावली इन हिंदी पीडीऍफ़ लिरिक्स यहाँ खोजें और भगवान राम के 1000 नामों का जाप करें। Sri Rama Sahasranamavali in Hindi|Sri Rama Sahasranamavali 

Sri Rama Sahasranamavali in Hindi
Sri Rama Sahasranamavali in Hindi

Sri Rama Sahasranamavali in Hindi – श्री राम सहस्रनामावली

ॐराजीवलोचनाय नमः । ॐश्रीमते नमः ।|
ॐश्रीरामाय नमः । ॐरघुपुङ्गवाय नमः ।|
ॐरामभद्राय नमः । ॐसदाचाराय नमः ।।
ॐराजेन्द्राय नमः । ॐजानकीपतये नमः ।।
ॐअग्रगण्याय नमः । ॐवरेण्याय नमः ।।
ॐवरदाय नमः । ॐपरमेश्वराय नमः ।।
ॐजनार्दनाय नमः । ॐजितामित्राय नमः ।।
ॐपरार्थैकप्रयोजनाय नमः । ॐविश्वामित्रप्रियाय नमः ।।
ॐदान्ताय नमः । ॐशत्रुजिते नमः ।।
ॐशत्रुतापनाय नमः । ॐसर्वज्ञाय नमः । ।२०

ॐसर्वदेवादये नमः । ॐशरण्याय नमः ।।
ॐवालिमर्दनाय नमः । ॐज्ञानभाव्याय नमः ।।
ॐअपरिच्छेद्याय नमः । ॐवाग्मिने नमः ।।
ॐसत्यव्रताय नमः । ॐशुचये नमः ।।
ॐज्ञानगम्याय नमः । ॐदृढप्रज्ञाय नमः ।।
ॐखरध्वंसिने नमः । ॐप्रतापवते नमः ।।
ॐद्युतिमते नमः । ॐआत्मवते नमः ।।
ॐवीराय नमः ।ॐ जितक्रोधाय नमः ।।
ॐअरिमर्दनाय नमः । ॐविश्वरूपाय नमः ।।
ॐविशालाक्षाय नमः । ॐप्रभवे नमः ।। ४०

ॐपरिवृढाय नमः । ॐदृढाय नमः ।।
ॐईशाय नमः । ॐखड्गधराय नमः ।।
ॐश्रीमते नमः । ॐकौसलेयाय नमः ।।
ॐअनसूयकाय नमः । ॐविपुलांसाय नमः ।।
ॐमहोरस्काय नमः । ॐपरमेष्ठिने नमः ।।
ॐपरायणाय नमः । ॐसत्यव्रताय नमः ।।
ॐसत्यसन्धाय नमः । ॐगुरवे नमः ।।
ॐपरमधार्मिकाय नमः ।ॐलोकज्ञाय नमः ।।
ॐलोकवन्द्याय नमः । ॐलोकात्मने नमः ।।
ॐलोककृते नमः । ॐपरस्मै नमः ।। ६०

ॐअनादये नमः । ॐभगवते नमः ।।
ॐसेव्याय नमः । ॐजितमायाय नमः ।।
ॐरघूद्वहाय नमः । ॐरामाय नमः ।।
ॐदयाकराय नमः ।ॐदक्षाय नमः ।।
ॐसर्वज्ञाय नमः । ॐसर्वपावनाय नमः ।।
ॐब्रह्मण्याय नमः ।ॐनीतिमते नमः ।।
ॐगोप्त्रे नमः । ॐसर्वदेवमयाय नमः ।।
ॐहरये नमः । ॐसुन्दराय नमः ।।
ॐपीतवाससे नमः ।ॐसूत्रकाराय नमः ।।
ॐपुरातनाय नमः ।ॐसौम्याय नमः ।। ८०

ॐमहर्षये नमः ।ॐकोदण्डिने नमः ।।
ॐसर्वज्ञाय नमः ।ॐसर्वकोविदाय नमः ।
ॐकवये नमः ।ॐसुग्रीववरदाय नमः ।
ॐसर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः । ॐभव्याय नमः ।
ॐजितारिषड्वर्गाय नमः ।ॐमहोदाराय नमः ।
ॐअघनाशनाय नमः ।ॐसुकीर्तये नमः ।
ॐआदिपुरुषाय नमः ।ॐकान्ताय नमः ।
ॐपुण्यकृतागमाय नमः ।ॐअकल्मषाय नमः ।
ॐचतुर्बाहवे नमः ।ॐसर्वावासाय नमः ।
ॐदुरासदाय नमः ।ॐस्मितभाषिणे नमः । १००

ॐनिवृत्तात्मने नमः ।ॐस्मृतिमते नमः ।
ॐवीर्यवते नमः ।ॐप्रभवे नमः ।
ॐधीराय नमः ।ॐदान्ताय नमः ।
ॐघनश्यामाय नमः ।ॐसर्वायुधविशारदाय नमः ।
ॐअध्यात्मयोगनिलयाय नमः ।ॐसुमनसे नमः ।
ॐलक्ष्मणाग्रजाय नमः ।ॐसर्वतीर्थमयाय नमः ।
ॐशूराय नमः ।ॐसर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ।
ॐयज्ञस्वरूपिणे नमः ।ॐयज्ञेशाय नमः ।
ॐजरामरणवर्जिताय नमः ।ॐवर्णाश्रमकराय नमः ।
ॐवर्णिने नमः ।ॐशत्रुजिते नमः । १२०

ॐपुरुषोत्तमाय नमः ।ॐविभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ।
ॐपरमात्मने नमः ।ॐपरात्परस्मै नमः ।
ॐप्रमाणभूताय नमः ।ॐदुर्ज्ञेयाय नमः ।
ॐपूर्णाय नमः ।ॐपरपुरञ्जयाय नमः ।
ॐअनन्तदृष्टये नमः ।ॐआनन्दाय नमः ।
ॐधनुर्वेदाय नमः ।ॐधनुर्धराय नमः ।
ॐगुणाकराय नमः ।ॐगुणश्रेष्ठाय नमः ।
ॐसच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।ॐअभिवन्द्याय नमः ।
ॐमहाकायाय नमः ।ॐविश्वकर्मणे नमः ।
ॐविशारदाय नमः ।ॐविनीतात्मने नमः । १४०

ॐवीतरागाय नमः ।ॐतपस्वीशाय नमः ।
ॐजनेश्वराय नमः ।ॐकल्याणप्रकृतये नमः ।
ॐकल्पाय नमः ।ॐसर्वेशाय नमः ।
ॐसर्वकामदाय नमः ।ॐअक्षयाय नमः ।
ॐपुरुषाय नमः ।ॐसाक्षिणे नमः ।
ॐकेशवाय नमः ।ॐपुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐलोकाध्यक्षाय नमः ।ॐमहामायाय नमः ।
ॐविभीषणवरप्रदाय नमः ।ॐआनन्दविग्रहाय नमः ।
ॐज्योतिषे नमः ।ॐहनुमत्प्रभवे नमः ।
ॐअव्ययाय नमः ।ॐभ्राजिष्णवे नमः । १६०

ॐसहनाय नमः ।ॐभोक्त्रे नमः ।
ॐसत्यवादिने नमः ।ॐबहुश्रुताय नमः ।
ॐसुखदाय नमः ।ॐकारणाय नमः ।
ॐकर्त्रे नमः ।ॐभवबन्धविमोचनाय नमः ।
ॐदेवचूडामणये नमः ।ॐनेत्रे नमः ।
ॐब्रह्मण्याय नमः ।ॐब्रह्मवर्धनाय नमः ।
ॐसंसारोत्तारकाय नमः ।ॐरामाय नमः ।
ॐसर्वदुःखविमोक्षकृते नमः ।ॐविद्वत्तमाय नमः ।
ॐविश्वकर्त्रे नमः ।ॐविश्वहर्त्रे नमः ।
ॐविश्वधृते [कृते] नमः ।ॐनित्याय नमः । १८०

ॐनियतकल्याणाय नमः ।ॐसीताशोकविनाशकृते नमः ।
ॐकाकुत्स्थाय नमः ।ॐपुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐविश्वामित्रभयापहाय नमः ।ॐमारीचमथनाय नमः ।
ॐरामाय नमः ।ॐविराधवधपण्डिताय नमः ।
ॐदुःस्वप्ननाशनाय नमः ।ॐरम्याय नमः ।
ॐकिरीटिने नमः ।ॐत्रिदशाधिपाय नमः ।
ॐमहाधनुषे नमः ।ॐमहाकायाय नमः ।
ॐभीमाय नमः ।ॐभीमपराक्रमाय नमः ।
ॐतत्त्वस्वरूपिणे नमः ।ॐतत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐतत्त्ववादिने नमः ।ॐसुविक्रमाय नमः । २००

ॐभूतात्मने नमः ।ॐभूतकृते नमः ।
ॐस्वामिने नमः ।ॐकालज्ञानिने नमः ।
ॐमहापटवे नमः ।ॐअनिर्विण्णाय नमः ।
ॐगुणग्राहिणे नमः ।ॐनिष्कलङ्काय नमः ।
ॐकलङ्कघ्ने नमः ।ॐस्वभावभद्राय नमः ।
ॐशत्रुघ्नाय नमः ।ॐकेशवाय नमः ।
ॐस्थाणवे नमः ।ॐईश्वराय नमः ।
ॐभूतादये नमः ।ॐशम्भवे नमः ।
ॐआदित्याय नमः ।ॐस्थविष्ठाय नमः ।
ॐशाश्वताय नमः ।ॐध्रुवाय नमः । २२०

ॐकवचिने नमः ।ॐकुण्डलिने नमः ।
ॐचक्रिणे नमः ।ॐखड्गिने नमः ।
ॐभक्तजनप्रियाय नमः ।ॐअमृत्यवे नमः ।
ॐजन्मरहिताय नमः ।ॐसर्वजिते नमः ।
ॐसर्वगोचराय नमः ।ॐअनुत्तमाय नमः ।
ॐअप्रमेयात्मने नमः ।ॐसर्वादये नमः ।
ॐगुणसागराय नमः ।ॐसमाय नमः ।
ॐसमात्मने नमः ।ॐसमगाय नमः ।
ॐजटामुकुटमण्डिताय नमः ।ॐअजेयाय नमः ।
ॐसर्वभूतात्मने नमः ।ॐविष्वक्सेनाय नमः । २४०

ॐमहातपाय नमः ।ॐलोकाध्यक्षाय नमः ।
ॐमहाबाहवे नमः ।ॐअमृताय नमः ।
ॐवेदवित्तमाय नमः ।ॐसहिष्णवे नमः ।
ॐसद्गतये नमः ।ॐशास्त्रे नमः ।
ॐविश्वयोनये नमः ।ॐमहाद्युतये नमः ।
ॐअतीन्द्राय नमः ।ॐऊर्जिताय नमः ।
ॐप्रांशवे नमः ।ॐउपेन्द्राय नमः ।
ॐवामनाय नमः ।ॐबलिने नमः ।
ॐधनुर्वेदाय नमः ।ॐविधात्रे नमः ।
ॐब्रह्मणे नमः ।ॐविष्णवे नमः । २६०

ॐशङ्कराय नमः ।ॐहंसाय नमः ।
ॐमरीचये नमः ।ॐगोविन्दाय नमः ।
ॐरत्नगर्भाय नमः ।ॐमहामतये नमः ।
ॐव्यासाय नमः ।ॐवाचस्पतये नमः ।
ॐसर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः ।ॐजानकीवल्लभाय नमः ।
ॐपूज्याय नमः ।ॐप्रकटाय नमः ।
ॐप्रीतिवर्धनाय नमः ।ॐसम्भवाय नमः ।
ॐअतीन्द्रियाय नमः ।ॐवेद्याय नमः ।
ॐअनिर्देशाय नमः ।ॐजाम्बवत्प्रभवे नमः ।
ॐमदनाय नमः ।ॐमथनाय नमः । २८०

ॐव्यापिने नमः ।ॐविश्वरूपाय नमः ।
ॐनिरञ्जनाय नमः ।ॐनारायणाय नमः ।
ॐअग्रण्ये नमः । ॐसाधवे नमः ।
ॐजटायुप्रीतिवर्धनाय नमः ।ॐनैकरूपाय नमः ।
ॐजगन्नाथाय नमः ।ॐसुरकार्यहिताय नमः ।
ॐस्वभुवे नमः ।ॐजितक्रोधाय नमः ।
ॐजितारातये नमः ।ॐप्लवगाधिपराज्यदाय नमः ।
ॐवसुदाय नमः ।ॐसुभुजाय नमः ।
ॐनैकमायाय नमः ।ॐभव्यप्रमोदनाय नमः ।
ॐचण्डांशवे नमः ।ॐसिद्धिदाय नमः । ३००

ॐकल्पाय नमः ।ॐशरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐअगदाय नमः ।ॐरोगहर्त्रे नमः ।
ॐमन्त्रज्ञाय नमः ।ॐमन्त्रभावनाय नमः ।
ॐसौमित्रिवत्सलाय नमः ।ॐधुर्याय नमः ।
ॐव्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृते नमः ।ॐवसिष्ठाय नमः ।
ॐग्रामण्ये नमः ।ॐश्रीमते नमः ।
ॐअनुकूलाय नमः ।ॐप्रियंवदाय नमः ।
ॐअतुलाय नमः ।ॐसात्त्विकाय नमः ।
ॐधीराय नमः ।ॐशरासनविशारदाय नमः ।
ॐज्येष्ठाय नमः ।ॐसर्वगुणोपेताय नमः । ३२०

ॐशक्तिमते नमः ।ॐताटकान्तकाय नमः ।
ॐवैकुण्ठाय नमः ।ॐप्राणिनां प्राणाय नमः ।
ॐकमठाय नमः ।ॐकमलापतये नमः ।
ॐगोवर्धनधराय नमः ।ॐमत्स्यरूपाय नमः ।
ॐकारुण्यसागराय नमः ।ॐकुम्भकर्णप्रभेत्त्रे नमः ।
ॐगोपीगोपालसंवृताय नमः ।ॐमायाविने नमः ।
ॐव्यापकाय नमः ।ॐव्यापिने नमः ।
ॐरैणुकेयबलापहाय नमः ।ॐपिनाकमथनाय नमः ।
ॐवन्द्याय नमः ।ॐसमर्थाय नमः ।
ॐगरुडध्वजाय नमः ।ॐलोकत्रयाश्रयाय नमः । ३४०

ॐलोकचरिताय नमः ।ॐभरताग्रजाय नमः ।
ॐश्रीधराय नमः ।ॐसद्गतये नमः ।
ॐलोकसाक्षिणे नमः ।ॐनारायणाय नमः ।
ॐबुधाय नमः ।ॐमनोवेगिने नमः ।
ॐमनोरूपिणे नमः ।ॐपूर्णाय नमः ।
ॐपुरुषपुङ्गवाय नमः ।ॐयदुश्रेष्ठाय नमः ।
ॐयदुपतये नमः ।ॐभूतावासाय नमः ।
ॐसुविक्रमाय नमः ।ॐतेजोधराय नमः ।
ॐधराधाराय नमः ।ॐचतुर्मूर्तये नमः ।
ॐमहानिधये नमः ।ॐचाणूरमर्दनाय नमः । ३६०

ॐदिव्याय नमः ।ॐशान्ताय नमः ।
ॐभरतवन्दिताय नमः ।ॐशब्दातिगाय नमः ।
ॐगभीरात्मने नमः ।ॐकोमलाङ्गाय नमः ।
ॐप्रजागराय नमः ।ॐलोकगर्भाय नमः ।
ॐशेषशायिने नमः ।ॐक्षीराब्धिनिलयाय नमः ।
ॐअमलाय नमः ।ॐआत्मयोनये नमः ।
ॐअदीनात्मने नमः ।ॐसहस्राक्षाय नमः ।
ॐसहस्रपदे नमः ।ॐअमृतांशवे नमः ।
ॐमहागर्भाय नमः ।ॐनिवृत्तविषयस्पृहाय नमः ।
ॐत्रिकालज्ञाय नमः ।ॐमुनये नमः । ३८०

ॐसाक्षिणे नमः । ॐविहायसगतये नमः ।
ॐकृतिने नमः । ॐपर्जन्याय नमः ।
ॐकुमुदाय नमः । ॐभूतावासाय नमः ।
ॐकमललोचनाय नमः । ॐश्रीवत्सवक्षसे नमः ।
ॐश्रीवासाय नमः । ॐवीरघ्ने नमः ।
ॐलक्ष्मणाग्रजाय नमः । ॐलोकाभिरामाय नमः ।
ॐलोकारिमर्दनाय नमः । ॐसेवकप्रियाय नमः ।
ॐसनातनतमाय नमः । ॐमेघश्यामलाय नमः ।
ॐराक्षसान्तकृते नमः ।ॐदिव्यायुधधराय नमः ।
ॐश्रीमते नमः ।ॐअप्रमेयाय नमः । ४००

ॐजितेन्द्रियाय नमः । ॐभूदेववन्द्याय नमः ।
ॐजनकप्रियकृते नमः । ॐप्रपितामहाय नमः ।
ॐउत्तमाय नमः । ॐसात्त्विकाय नमः ।
ॐसत्याय नमः । ॐसत्यसन्धाय नमः ।
ॐत्रिविक्रमाय नमः ।ॐसुव्रताय नमः ।
ॐसुलभाय नमः । ॐसूक्ष्माय नमः ।
ॐसुघोषाय नमः । ॐसुखदाय नमः ।
ॐसुधिये नमः । ॐदामोदराय नमः ।
ॐअच्युताय नमः । ॐशार्ङ्गिणे नमः ।
ॐवामनाय नमः । ॐमधुराधिपाय नमः । ४२०

ॐदेवकीनन्दनाय नमः । ॐशौरये नमः ।
ॐशूराय नमः । ॐकैटभमर्दनाय नमः ।
ॐसप्ततालप्रभेत्त्रे नमः । ॐमित्रवंशप्रवर्धनाय नमः ।
ॐकालस्वरूपिणे नमः ।ॐकालात्मने नमः ।
ॐकालाय नमः ।ॐकल्याणदाय नमः ।
ॐकवये नमः । ॐसंवत्सराय नमः ।
ॐऋतवे नमः । ॐपक्षाय नमः ।
ॐअयनाय नमः । ॐदिवसाय नमः ।
ॐयुगाय नमः । ॐस्तव्याय नमः ।
ॐविविक्ताय नमः । ॐनिर्लेपाय नमः । ४४०

ॐसर्वव्यापिने नमः । ॐनिराकुलाय नमः ।
ॐअनादिनिधनाय नमः ।ॐसर्वलोकपूज्याय नमः ।
ॐनिरामयाय नमः । ॐरसाय नमः ।
ॐरसज्ञाय नमः । ॐसारज्ञाय नमः ।
ॐलोकसाराय नमः । ॐरसात्मकाय नमः ।
ॐसर्वदुःखातिगाय नमः ।ॐविद्याराशये नमः ।
ॐपरमगोचराय नमः । ॐशेषाय नमः ।
ॐविशेषाय नमः । ॐविगतकल्मषाय नमः ।
ॐरघुनायकाय नमः । ॐवर्णश्रेष्ठाय नमः ।
ॐवर्णवाह्याय नमः । ॐवर्ण्याय नमः । ४६०

ॐवर्ण्यगुणोज्ज्वलाय नमः । ॐकर्मसाक्षिणे नमः ।
ॐअमरश्रेष्ठाय नमः । ॐदेवदेवाय नमः ।
ॐसुखप्रदाय नमः । ॐदेवाधिदेवाय नमः ।
ॐदेवर्षये नमः । ॐदेवासुरनमस्कृताय नमः ।
ॐसर्वदेवमयाय नमः ।ॐचक्रिणे नमः ।
ॐशार्ङ्गपाणये नमः । ॐरघूत्तमाय नमः ।
ॐमनसे नमः । ॐबुद्धये नमः ।
ॐअहङ्काराय नमः । ॐप्रकृत्यै नमः ।
ॐपुरुषाय नमः । ॐअव्ययाय नमः ।
ॐअहल्यापावनाय नमः ।ॐस्वामिने नमः । ४८०

ॐपितृभक्ताय नमः ।ॐवरप्रदाय नमः ।
ॐन्यायाय नमः । ॐन्यायिने नमः ।
ॐनयिने नमः । ॐश्रीमते नमः ।
ॐनयाय नमः ।ॐनगधराय नमः ।
ॐध्रुवाय नमः ।ॐलक्ष्मीविश्वम्भराभर्त्रे नमः ।
ॐदेवेन्द्राय नमः ।ॐबलिमर्दनाय नमः ।
ॐवाणारिमर्दनाय नमः । ॐयज्वने नमः ।
ॐअनुत्तमाय नमः ।ॐमुनिसेविताय नमः ।
ॐदेवाग्रणये नमः ।ॐशिवध्यानतत्पराय नमः ।
ॐपरमाय नमः ।ॐपरस्मै नमः । ५००

ॐसामगेयाय नमः ।ॐप्रियाय नमः ।
ॐअक्रूराय नमः ।ॐपुण्यकीर्तये नमः ।
ॐसुलोचनाय नमः । ॐपुण्याय नमः ।
ॐपुण्याधिकाय नमः । ॐपूर्वस्मै नमः ।
ॐपूर्णाय नमः ।ॐपूरयित्रे नमः ।
ॐरवये नमः । ॐजटिलाय नमः ।
ॐकल्मषध्वान्तप्रभञ्जनविभावसवे नमः ।ॐअव्यक्तलक्षणाय नमः ।
ॐअव्यक्ताय नमः ।ॐदशास्यद्वीपकेसरिणे नमः ।
ॐकलानिधये नमः ।ॐकलानाथाय नमः ।
ॐकमलानन्दवर्धनाय नमः ।ॐजयिने नमः । ५२०

ॐजितारये नमः ।ॐसर्वादये नमः ।
ॐशमनाय नमः ।ॐभवभञ्जनाय नमः ।
ॐअलङ्करिष्णवे नमः ।ॐअचलाय नमः ।
ॐरोचिष्णवे नमः ।ॐविक्रमोत्तमाय नमः ।
ॐआशवे नमः ।ॐशब्दपतये नमः ।
ॐशब्दगोचराय नमः ।ॐरञ्जनाय नमः ।
ॐरघवे नमः । ॐनिश्शब्दाय नमः ।
ॐप्रणवाय नमः । ॐमालिने नमः ।
ॐस्थूलाय नमः । ॐसूक्ष्माय नमः ।
ॐविलक्षणाय नमः । ॐआत्मयोनये नमः । ५४०

ॐअयोनये नमः ।ॐसप्तजिह्वाय नमः ।
ॐसहस्रपदे नमः ।ॐसनातनतमाय नमः ।
ॐस्रग्विणे नमः । ॐपेशलाय नमः ।
ॐजविनां वराय नमः । ॐशक्तिमते नमः ।
ॐशङ्खभृते नमः । ॐनाथाय नमः ।
ॐगदापद्मरथाङ्गभृते नमः । ॐनिरीहाय नमः ।
ॐनिर्विकल्पाय नमः । ॐचिद्रूपाय नमः ।
ॐवीतसाध्वसाय नमः । ॐशताननाय नमः ।
ॐसहस्राक्षाय नमः । ॐशतमूर्तये नमः ।
ॐघनप्रभाय नमः । ॐहृत्पुण्डरीकशयनाय नमः । ५६०

ॐकठिनाय नमः । ॐद्रवाय नमः ।
ॐउग्राय नमः । ॐग्रहपतये नमः ।
ॐश्रीमते नमः । ॐसमर्थाय नमः ।
ॐअनर्थनाशनाय नमः ।ॐअधर्मशत्रवे नमः ।
ॐरक्षोघ्नाय नमः । ॐपुरुहूताय नमः ।
ॐपुरुष्टुताय नमः ।ॐब्रह्मगर्भाय नमः ।
ॐबृहद्गर्भाय नमः ।ॐधर्मधेनवे नमः ।
ॐधनागमाय नमः । ॐहिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐज्योतिष्मते नमः ।ॐसुललाटाय नमः ।
ॐसुविक्रमाय नमः ।ॐशिवपूजारताय नमः । ५८०

ॐश्रीमते नमः ।ॐभवानीप्रियकृते नमः ।
ॐवशिने नमः ।ॐनराय नमः ।
ॐनारायणाय नमः ।ॐश्यामाय नमः ।
ॐकपर्दिने नमः । ॐनीललोहिताय नमः ।
ॐरुद्राय नमः । ॐपशुपतये नमः ।
ॐस्थाणवे नमः ।ॐविश्वामित्राय नमः ।
ॐद्विजेश्वराय नमः । ॐमातामहाय नमः ।
ॐमातरिश्वने नमः । ॐविरिञ्चाय नमः ।
ॐविष्टरश्रवसे नमः । ॐसर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः ।
ॐचण्डाय नमः ।ॐसत्यपराक्रमाय नमः । ६००

ॐवालखिल्याय नमः । ॐमहाकल्पाय नमः ।
ॐकल्पवृक्षाय नमः । ॐकलाधराय नमः ।
ॐनिदाघाय नमः । ॐतपनाय नमः ।
ॐअमोघाय नमः । ॐश्लक्ष्णाय नमः ।
ॐपरबलापहृते नमः । ॐकबन्धमथनाय नमः ।
ॐदिव्याय नमः । ॐकम्बुग्रीवाय नमः ।
ॐशिवप्रियाय नमः । ॐशङ्खाय नमः ।
ॐअनिलाय नमः । ॐसुनिष्पन्नाय नमः ।
ॐसुलभाय नमः । ॐशिशिरात्मकाय नमः ।
ॐअसंसृष्टाय नमः । ॐअतिथये नमः । ६२०

ॐशूराय नमः । ॐप्रमाथिने नमः ।
ॐपापनाशकृते नमः । ॐवसुश्रवसे नमः ।
ॐकव्यवाहाय नमः । ॐप्रतप्ताय नमः ।
ॐविश्वभोजनाय नमः । ॐरामाय नमः ।
ॐनीलोत्पलश्यामाय नमः । ॐज्ञानस्कन्धाय नमः ।
ॐमहाद्युतये नमः । ॐपवित्रपादाय नमः ।
ॐपापारये नमः । ॐमणिपूराय नमः ।
ॐनभोगतये नमः । ॐउत्तारणाय नमः ।
ॐदुष्कृतिघ्ने नमः । ॐदुर्धर्षाय नमः ।
ॐदुस्सहाय नमः । ॐअभयाय नमः । ६४०

ॐअमृतेशाय नमः । ॐअमृतवपुषे नमः ।
ॐधर्मिणे नमः । ॐधर्माय नमः ।
ॐकृपाकराय नमः ।ॐभर्गाय नमः ।
ॐविवस्वते नमः ।ॐआदित्याय नमः ।
ॐयोगाचार्याय नमः । ॐदिवस्पतये नमः ।
ॐउदारकीर्तये नमः ।ॐउद्योगिने नमः ।
ॐवाङ्मयाय नमः ।ॐसदसन्मयाय नमः ।
ॐनक्षत्रमालिने नमः ।ॐनाकेशाय नमः ।
ॐस्वाधिष्ठानाय नमः ।ॐषडाश्रयाय नमः ।
ॐचतुर्वर्गफलाय नमः ।ॐवर्णिने नमः । ६६०

ॐशक्तित्रयफलाय नमः ।ॐनिधये नमः ।
ॐनिधानगर्भाय नमः ।ॐनिर्व्याजाय नमः ।
ॐगिरीशाय नमः ।ॐव्यालमर्दनाय नमः ।
ॐश्रीवल्लभाय नमः ।ॐशिवारम्भाय नमः ।
ॐशान्तये नमः ।ॐभद्राय नमः ।
ॐसमञ्जसाय नमः ।ॐभूशयाय नमः ।
ॐभूतिकृते नमः ।ॐभूतिभूषणाय नमः ।
ॐभूतवाहनाय नमः । ॐअकायाय नमः ।
ॐभक्तकायस्थाय नमः । ॐकालज्ञानिने नमः ।
ॐमहावटवे नमः ।ॐपरार्थवृत्तये नमः । ६८०

ॐअचलाय नमः । ॐविविक्ताय नमः ।
ॐश्रुतिसागराय नमः ।ॐस्वभावभद्राय नमः ।
ॐमध्यस्थाय नमः । ॐसंसारभयनाशनाय नमः ।
ॐवेद्याय नमः । ॐवैद्याय नमः ।
ॐवियद्गोप्त्रे नमः । ॐसर्वामरमुनीश्वराय नमः ।
ॐसुरेन्द्राय नमः ।ॐकरणाय नमः ।
ॐकर्मणे नमः । ॐकर्मकृते नमः ।
ॐकर्मिणे नमः । ॐअधोक्षजाय नमः ।
ॐध्येयाय नमः । ॐधुर्याय नमः ।
ॐधराधीशाय नमः ।ॐसङ्कल्पाय नमः । ७००

ॐशर्वरीपतये नमः ।ॐपरमार्थगुरवे नमः ।
ॐवृद्धाय नमः । ॐशुचये नमः ।
ॐआश्रितवत्सलाय नमः । ॐविष्णवे नमः ।
ॐजिष्णवे नमः । ॐविभवे नमः ।
ॐवन्द्याय नमः । ॐयज्ञेशाय नमः ।
ॐयज्ञपालकाय नमः । ॐप्रभविष्णवे नमः ।
ॐग्रसिष्णवे नमः । ॐलोकात्मने नमः ।
ॐलोकभावनाय नमः । ॐकेशवाय नमः ।
ॐकेशिघ्ने नमः । ॐकाव्याय नमः ।
ॐकवये नमः । ॐकारणकारणाय नमः । ७२०

ॐकालकर्त्रे नमः ।ॐकालशेषाय नमः ।
ॐवासुदेवाय नमः । ॐपुरुष्टुताय नमः ।
ॐआदिकर्त्रे नमः । ॐवराहाय नमः ।
ॐमाधवाय नमः । ॐमधुसूदनाय नमः ।
ॐनारायणाय नमः । ॐनराय नमः ।
ॐहंसाय नमः ।ॐविष्वक्सेनाय नमः ।
ॐजनार्दनाय नमः । ॐविश्वकर्त्रे नमः ।
ॐमहायज्ञाय नमः । ॐज्योतिष्मते नमः ।
ॐपुरुषोत्तमाय नमः । ॐवैकुण्ठाय नमः ।
ॐपुण्डरीकाक्षाय नमः ।ॐकृष्णाय नमः । ७४०

ॐसूर्याय नमः ।ॐसुरार्चिताय नमः ।
ॐनारसिंहाय नमः ।ॐमहाभीमाय नमः ।
ॐवक्रदंष्ट्राय नमः ।ॐनखायुधाय नमः ।
ॐआदिदेवाय नमः ।ॐजगत्कर्त्रे नमः ।
ॐयोगीशाय नमः ।ॐगरुडध्वजाय नमः ।
ॐगोविन्दाय नमः ।ॐगोपतये नमः ।
ॐगोप्त्रे नमः ।ॐभूपतये नमः ।
ॐभुवनेश्वराय नमः ।ॐपद्मनाभाय नमः ।
ॐहृषीकेशाय नमः ।ॐधात्रे नमः ।
ॐदामोदराय नमः । ॐप्रभवे नमः । ७६०

ॐत्रिविक्रमाय नमः ।ॐत्रिलोकेशाय नमः ।
ॐब्रह्मेशाय नमः । ॐप्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐवामनाय नमः । ॐदुष्टदमनाय नमः ।
ॐगोविन्दाय नमः । ॐगोपवल्लभाय नमः ।
ॐभक्तप्रियाय नमः । ॐअच्युताय नमः ।
ॐसत्याय नमः । ॐसत्यकीर्तये नमः ।
ॐधृत्यै नमः । ॐस्मृत्यै नमः ।
ॐकारुण्याय नमः । ॐकरुणाय नमः ।
ॐव्यासाय नमः ।ॐपापघ्ने नमः ।
ॐशान्तिवर्धनाय नमः । ॐसंन्यासिने नमः । ७८०

ॐशास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः । ॐमन्दराद्रिनिकेतनाय नमः ।
ॐबदरीनिलयाय नमः । ॐशान्ताय नमः ।
ॐतपस्विने नमः । ॐवैद्युतप्रभाय नमः ।
ॐभूतावासाय नमः । ॐगुहावासाय नमः ।
ॐश्रीनिवासाय नमः । ॐश्रियः पतये नमः ।
ॐतपोवासाय नमः ।ॐमुदावासाय नमः ।
ॐसत्यवासाय नमः ।ॐसनातनाय नमः ।
ॐपुरुषाय नमः । ॐपुष्कराय नमः ।
ॐपुण्याय नमः ।ॐपुष्कराक्षाय नमः ।
ॐमहेश्वराय नमः ।ॐपूर्णमूर्तये नमः । ८००

ॐपुराणज्ञाय नमः । ॐपुण्यदाय नमः ।
ॐपुण्यवर्धनाय नमः । ॐशङ्खिने नमः ।
ॐचक्रिणे नमः । ॐगदिने नमः ।
ॐशार्ङ्गिणे नमः । ॐलाङ्गलिने नमः ।
ॐमुसलिने नमः । ॐहलिने नमः ।
ॐकिरीटिने नमः । ॐकुण्डलिने नमः ।
ॐहारिणे नमः ।ॐमेखलिने नमः ।
ॐकवचिने नमः । ॐध्वजिने नमः ।
ॐयोद्ध्रे नमः । ॐजेत्रे नमः ।
ॐमहावीर्याय नमः । ॐशत्रुजिते नमः । ८२०

ॐशत्रुतापनाय नमः । ॐशास्त्रे नमः ।
ॐशास्त्रकराय नमः । ॐशास्त्राय नमः ।
ॐशङ्कराय नमः । ॐशङ्करस्तुताय नमः ।
ॐसारथये नमः । ॐसात्त्विकाय नमः ।
ॐस्वामिने नमः । ॐसामवेदप्रियाय नमः ।
ॐसमाय नमः । ॐपवनाय नमः ।
ॐसंहताय नमः । ॐशक्तये नमः ।
ॐसम्पूर्णाङ्गाय नमः । ॐसमृद्धिमते नमः ।
ॐस्वर्गदाय नमः । ॐकामदाय नमः ।
ॐश्रीदाय नमः । ॐकीर्तिदाय नमः । ८४०

ॐअकीर्तिनाशनाय नमः ।ॐमोक्षदाय नमः ।
ॐपुण्डरीकाक्षाय नमः ।ॐक्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः ।
ॐसर्वात्मने नमः । ॐसर्वलोकेशाय नमः ।
ॐप्रेरकाय नमः । ॐपापनाशनाय नमः ।
ॐसर्वव्यापिने नमः । ॐजगन्नाथाय नमः ।
ॐसर्वलोकमहेश्वराय नमः । ॐसर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।
ॐदेवाय नमः । ॐसर्वलोकसुखावहाय नमः ।
ॐअक्षय्याय नमः । ॐशाश्वताय नमः ।
ॐअनन्ताय नमः । ॐक्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः ।
ॐनिर्लेपाय नमः ।ॐनिर्गुणाय नमः । ८६०

ॐसूक्ष्माय नमः । ॐनिर्विकाराय नमः ।
ॐनिरञ्जनाय नमः ।ॐसर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐसत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः । ॐअधिकारिणे नमः ।
ॐविभवे नमः ।ॐनित्याय नमः ।
ॐपरमात्मने नमः । ॐसनातनाय नमः ।
ॐअचलाय नमः ।ॐनिर्मलाय नमः ।
ॐव्यापिने नमः ।ॐनित्यतृप्ताय नमः ।
ॐनिराश्रयाय नमः ।ॐश्यामाय नमः ।
ॐयुवायै [यूने] नमः । ॐलोहिताक्षाय नमः ।
ॐदीप्तास्याय नमः । ॐमितभाषणाय नमः । ८८०

ॐआजानुबाहवे नमः । ॐसुमुखाय नमः ।

ॐसिंहस्कन्धाय नमः ।ॐमहाभुजाय नमः ।
ॐसत्यवते नमः । ॐगुणसम्पन्नाय नमः ।
ॐस्वयन्तेजसे नमः । ॐसुदीप्तिमते नमः ।
ॐकालात्मने नमः । ॐभगवते नमः ।
ॐकालाय नमः । ॐकालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।
ॐनारायणाय नमः । ॐपरस्मै ज्योतिषे नमः ।
ॐपरमात्मने नमः । ॐसनातनाय नमः ।
ॐविश्वसृजे नमः ।ॐविश्वगोप्त्रे नमः ।
ॐविश्वभोक्त्रे नमः ।ॐशाश्वताय नमः । ९००

ॐविश्वेश्वराय नमः ।ॐविश्वमूर्तये नमः ।
ॐविश्वात्मने नमः ।ॐविश्वभावनाय नमः ।
ॐसर्वभूतसुहृदे नमः । ॐशान्ताय नमः ।
ॐसर्वभूतानुकम्पनाय नमः । ॐसर्वेश्वरेश्वराय नमः ।
ॐसर्वस्मै नमः । ॐश्रीमते नमः ।
ॐआश्रितवत्सलाय नमः ।ॐसर्वगाय नमः ।
ॐसर्वभूतेशाय नमः । ॐसर्वभूताशयस्थिताय नमः ।
ॐअभ्यन्तरस्थाय नमः ।ॐतमसश्छेत्त्रे नमः ।
ॐनारायणाय नमः । ॐपरस्मै नमः ।
ॐअनादिनिधनाय नमः ।ॐस्रष्ट्रे नमः । ९२०

ॐप्रजापतिपतये नमः । ॐहरये नमः ।
ॐनरसिंहाय नमः ।ॐहृषीकेशाय नमः ।
ॐसर्वात्मने नमः । ॐसर्वदृशे नमः ।
ॐवशिने नमः ।ॐजगतस्तस्थुषाय नमः ।
ॐप्रभवे नमः ।ॐनेत्रे नमः ।
ॐसनातनाय नमः । ॐकर्त्रे नमः ।
ॐधात्रे नमः ।ॐविधात्रे नमः ।
ॐसर्वेषां प्रभवे नमः ।ॐईश्वराय नमः ।
ॐसहस्रमूर्तये नमः ।ॐविश्वात्मने नमः ।
ॐविष्णवे नमः ।ॐविश्वदृशे नमः । ९४०

ॐअव्ययाय नमः ।ॐपुराणपुरुषाय नमः ।
ॐस्रष्ट्रे नमः । ॐसहस्राक्षाय नमः ।
ॐसहस्रपदे नमः । ॐतत्त्वाय नमः ।
ॐनारायणाय नमः ।ॐविष्णवे नमः ।
ॐवासुदेवाय नमः । ॐसनातनाय नमः ।
ॐपरमात्मने नमः ।ॐपरस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ॐसच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।ॐपरस्मै ज्योतिषे नमः ।
ॐपरस्मै धाम्ने नमः । ॐपराकाशाय नमः ।
ॐपरात्परस्मै नमः । ॐअच्युताय नमः ।
ॐपुरुषाय नमः । ॐकृष्णाय नमः । ९६०

ॐशाश्वताय नमः ।ॐशिवाय नमः ।
ॐईश्वराय नमः ।ॐनित्याय नमः ।
ॐसर्वगताय नमः ।ॐस्थाणवे नमः ।
ॐउग्राय नमः ।ॐसाक्षिणे नमः ।
ॐप्रजापतये नमः । ॐहिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐसवित्रे नमः । ॐलोककृते नमः ।
ॐलोकभृते नमः । ॐविभवे नमः ।
ॐरामाय नमः । ॐश्रीमते नमः ।
ॐमहाविष्णवे नमः । ॐजिष्णवे नमः ।
ॐदेवहितावहाय नमः । ॐतत्त्वात्मने नमः । ९८०

ॐतारकाय नमः । ॐब्रह्मणे नमः ।
ॐशाश्वताय नमः । ॐसर्वसिद्धिदाय नमः ।
ॐअकारवाच्याय नमः । ॐभगवते नमः ।
ॐश्रिये नमः ।ॐभूलीलापतये नमः ।
ॐपुंसे नमः । ॐसर्वलोकेश्वराय नमः ।
ॐश्रीमते नमः ।ॐसर्वज्ञाय नमः ।
ॐसर्वतोमुखाय नमः । ॐस्वामिने नमः ।
ॐसुशीलाय नमः । ॐसुलभाय नमः ।
ॐसर्वज्ञाय नमः ।ॐसर्वशक्तिमते नमः ।
ॐनित्याय नमः । ॐसम्पूर्णकामाय नमः । १०००

ॐनैसर्गिकसुहृदे नमः । ॐसुखिने नमः ।
ॐकृपापीयूषजलधये नमः । ॐसर्वदेहिनां शरण्याय नमः ।
ॐश्रीमते नमः । ॐनारायणाय नमः ।
ॐस्वामिने नमः । ॐजगतां पतये नमः ।
ॐईश्वराय नमः । ॐश्रीशाय नमः ।
ॐभूतानां शरण्याय नमः । ॐसंश्रिताभीष्टदायकाय नमः ।
ॐअनन्ताय नमः । ॐश्रीपतये नमः ।
ॐरामाय नमः । ॐगुणभृते नमः ।
ॐनिर्गुणाय नमः ॐमहते नमः । १०१८

इति श्री राम सहस्रनामावली ।

1 Trackback / Pingback

  1. Bhadra Lakshmi Stotram In Hindi| श्री भद्रलक्ष्मी स्तोत्र | News Biorgaphy ,& Updates -proudhindi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*